Atatürk Lozan Antlaşmasını Neden İmzaladı

lozan

Atatürk Lozan Antlaşmasını Neden İmzaladı

Mustafa Kemal Atatürk, Lozan Antlaşması’nı imzalamasının temel nedeni, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ve ulusal egemenliğini güvence altına almak ve Türkiye’nin sınırlarını belirlemekti. Aynı zamanda antlaşma, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi olarak yeniden yapılanmasına olanak sağlamış ve uluslararası tanınmayı sağlamıştır.

4950

Lozan Anlaşması Nedir?

Lozan Antlaşması ya da Lozan Barış Antlaşması; Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri ile İngiltere, Fransa, SSCB, Japonya, Bulgaristan, İtalya, Romanya, Yugoslavya, Yunanistan, Belçika ve Portekiz arasında imzalanmış olan bir barış antlaşmasıdır. 1. Dünya Savaşı’nın son barış antlaşması olarak karşımıza çıkan ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin tasdiki olan Lozan Antlaşması tarihi 24 Temmuz 1923’tür.

Lozan Anlaşması Maddeleri

Fransızlarla imzalanan Ankara Anlaşması’nda çizilen sınırlar kabul edilmiştir.

Irak Sınırı: Musul üzerinde antlaşma sağlanamadığı için, bu konuda İngiltere ve Türkiye Hükûmeti kendi aralarında görüşüp anlaşacaklardı.

Türk-Yunan Sınırı: Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda belirlenen şekliyle kabul edildi. Meriç Nehri’nin batısındaki Karaağaç istasyonu ve Bosnaköy, Yunanistan’ın Batı Anadolu’da yaptığı tahribata karşılık savaş tazminatı olarak Türkiye’ye verildi.

Adalar: Gökçeada ile Bozcaada özerk bir yönetime tabi tutulmak şartıyla (Türkiye antlaşmanın bu maddesini uygulamadı) Türkiye’de, diğer Ege Adaları İtalya’ya kaldı. İtalya’nın Türk sınırına yakın adaları silahsızlandırması kararlaştırıldı. Sevr Antlaşmasıyla Oniki Ada İtalya’ya diğer adalar Yunanistan’a bırakılmıştı. Oniki Ada ve Rodos 1945 yılında müttefiklerin eline geçti ve Nisan 1947’de resmen Yunanistan’a teslim edildi.

Türkiye-İran Sınırı: Osmanlı İmparatorluğu ile Safevî Devleti arasında 17 Mayıs 1639’da imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşması’na göre belirlenmiştir.

Kapitülasyonlar: Tamamı kaldırıldı.

Azınlıklar: Lozan Barış Antlaşması’nda azınlık, Müslüman olmayanlar olarak belirlenmiştir. Tüm azınlıklar Türk uyruklu kabul edildi ve hiçbir şekilde ayrıcalık tanınmayacağı belirtildi. Antlaşmanın 40. maddesinde şu hüküm yer almıştır: “Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk uyrukları, hem hukuk bakımından hem de uygulamada, öteki Türk uyruklarıyla aynı işlemlerden ve aynı güvencelerden yararlanacaklardır. Özellikle, giderlerini kendileri ödemek üzere, her türlü hayır kurumlarıyla, dinsel ve sosyal kurumlar, her türlü okullar ve buna benzer öğretim ve eğitim kurumları kurmak, yönetmek ve denetlemek ve buralarda kendi dillerini serbestçe kullanmak ve dinsel ayinlerini serbestçe yapma konularında eşit hakka sahip olacaklardır.” Batı Trakya’daki Türklerle, İstanbul’daki Rumlar dışında, Anadolu ve Doğu Trakya’daki Rumlar ile Yunanistan’daki Türkler’in mübadele edilmeleri kararlaştırıldı.

Savaş tazminatları: İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı nedeniyle istedikleri savaş tazminatlarından vazgeçtiler. Sadece Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç bölgesini verdi.

Osmanlı’nın borçları: Osmanlı borçları, Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılan devletler arasında paylaştırıldı. Türkiye’ye düşen bölümün taksitlendirme ile Fransız frangı olarak ödenmesine karar verildi. Düyun-u Umumiye idare heyetinde bulunan yenik Alman İmparatorluğu ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu devletlerinin temsilcileri idare kurulundan çıkartılmış ve kurumun faaliyeti devam ettirilerek antlaşmayla birlikte yeni görevler verilmiştir. (Lozan Barış Antlaşması madde 45,46,47…55, 56).

Boğazlar: Boğazlar, görüşmeler boyunca üzerinde en çok tartışılan konudur. Sonunda geçici bir çözüm getirilmiştir. Buna göre askeri olmayan gemi ve uçaklar barış zamanında boğazlardan geçebilecekti. Boğazların her iki yakası askersizleştirilip, geçişi sağlamak amacıyla başkanı Türk olan uluslararası bir kurul oluşturuldu ve bu düzenlemelerin Milletler Cemiyeti’nin güvencesi altında sürdürülmesine karar verildi. Böylece Boğazlar bölgesine Türk askerlerinin girişi yasaklandı. Bu hüküm, 1936 yılında imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile değiştirilmiştir.

Yabancı okullar: Eğitimlerine Türkiye’nin koyacağı kanunlar doğrultusunda devam etmesi kararlaştırıldı.

Patrikhaneler: Dünya Ortodokslarının dini lideri durumundaki patrikhanenin siyasi yetkilerinden arındırılarak İstanbul’da kalmasına izin verildi.

Lozan Türkiye'nin tapusudur: Atatürk olmasaydı Ayasofya da yoktu

Atatürk Lozan Antlaşmasını Neden İmzaladı

Atatürk’ün Lozan Anlaşması’nı imzalamasının ardında bir dizi önemli neden vardır. Bu anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ve egemenliğini pekiştiren ve uluslararası alanda tanınmasını sağlayan bir dönüm noktasıdır. İşte Atatürk’ün Lozan Anlaşması’nı imzalamasının temel nedenlerinden bazıları:

  1. Bağımsızlık ve Egemenlik: Lozan Anlaşması, Türkiye’nin bağımsızğını ve egemenliğini kesin olarak kabul ettiren bir belgedir. I. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşüyle birte Türkiye’nin geleceği beliz hale gelmişti. Ancak Atatürk liderliğindeki Türk Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesini başarıyla sürdürdü. Lozan Anlaşması, bu mücadelenin sonucunda elde edilen kazanımların uluslararası alanda tanınmasını sağladı.
  2. Sınırların Belirlenmesi: Lozan Anlaşması, Türkiye’nin sınırlarının belirlenmesine ilişkin önemli hükümler içermektedir. anlaşma ile Türkiye’nin bugünkü sınırları büyük ölçüde çizilmiş uluslararası alanda tanınmıştır. Ayrıca, Türkiye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliği de güvence altına almıştır.
  3. Azınlıkların Hakları: Lo Anlaşması, Türkiye’deki azınlıklar haklarını düzenleyen önemli hükümler içermektedir. Bu anlaşma ile Türkiye,ınlıklara dini ve kültürel haklar tanımış ve onların korunmasını sağlamıştır. Böylece, Türkiye’nin demokratik bir devlet olarak azınlıklara saygı duyduğu ve onların haklarını koruduğu uluslararası alanda kabul edilmiştir.
  4. Ekonomik İstikrar: Lo Anlaşması, Türkiye’ninonomik istikrarını sağlamaya yönelik önemli hükümler içermekir. Bu anlaşma ile Türkiye,manlı İmparatorluğu’nun ağır borç yünden kurtulmuş ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirmiştir. Ayrıca, Türkiye’nin ticari ilişkilerini düzenleyen hükümler de anlaşmanın önemli unsurları arasındadır.
  5. Uluslararası Tanınma: Lozan Anlaşması, Türkiye Cumhyeti’ni uluslararası alanda tanınan bir devlet haline getirmek.

Lozan Antlaşması Sonuçları

24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması sonuçları şunlardır:

  • Misak-ı Milli kararları büyük oranda gerçekleştirilmiş ve gerçek bir tam bağımsızlık sağlanmıştır.
  • Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan askeri zaferler, siyasi bir zaferle taçlanmıştır.
  • Sevr Antlaşması’nın dayattığı şartlar ortadan kaldırılmıştır.
  • Kurulan yeni Türk devleti, İtilaf Devletleri tarafından tanınmıştır.

Yorum gönder