Nasıl Kaymakam Olunur? 2023 Kaymakam Maaşları Ne Kadar?

nasil kaymakam olunur 2023 kaymakam maaslari ne kadar

Nasıl Kaymakam Olunur? 2023 Kaymakam Maaşları Ne Kadar?

Nasıl Kaymakam Olunur? 2023 Kaymakam Maaşları Ne Kadar? Kariyer hedeflerinde Kaymakam olmak isteyenlerin en çok merak ettiği Kaymakamlık Sınavına Kimler Girebilir? Kaymakam Olmak Zor mu? gibi soruların cevaplarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Nasıl Kaymakam Olunur?

nasil kaymakam olunur

Nasıl Kaymakam Olunur? sorusuna geçmeden önce Kaymakam Nedir? kısaca bahsedelim. Kaymakam, Türkiye’deki ilçelerin ve bazı büyük şehirlerin ilçe düzeyindeki yöneticisidir. Kaymakamlar, valilikler tarafından atanırlar. İlçenin günlük işlerini yönetmek, hizmetlerin sağlanmasını sağlamak, kamu düzenini korumak ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak gibi bir dizi görevleri vardır.

Ayrıca, ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak, toplumda birlik ve beraberliği teşvik etmek ve vatandaşlarla etkileşimde bulunmak gibi sosyal sorumluluklar da üstlenirler. Bilindiği üzere hangi meslek olursa olsun belli bir eğitim ve gerekli şartlar mevcuttur. Kaymakamlık Görevi için de tabi ki belli şartların taşınıyor olması gerekmektedir. Kaymakam Olmak İçin; 4 yıllık lisans programlarından mezun olunmalıdır. Bu programlar ise; siyasal bilimler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler ve işletme bölümleridir.

Eğer bu bölümlerden mezun değilseniz bu alanlarda yüksek lisans yaptığınız takdirde başvuru yapabilirsiniz. Son olarak belirtelim ki Kaymakam olmak için üniversite eğitiminin dışında 4 adet mülakatı geçip 3 yıllık stajı tamamlamak gerekir. Bununla birlikte diğer şartları taşımak ve Kaymakamlık sınavından geçilmesi gerekmektedir. Kısaca Nasıl Kaymakam Olunur? sorusuna cevapladığımıza göre; Kaymakam Olmak İçin gerekli Şartlar ve Kaymakamlık Sınavı hakkında tüm detaylar için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.


Kaymakam Ne İş Yapar?

kaymakam ne is yapar

Kaymakamlar, Türkiye’deki ilçelerin ve bazı büyük şehirlerin ilçe düzeyindeki yöneticileridir. Kaymakamlar, valilikler tarafından atanırlar ve vali yardımcılarıdır. Kaymakamların görevleri arasında, ilçenin günlük işlerini yönetmek, hizmetlerin sağlanmasını sağlamak, kamu düzenini korumak, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak ve ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak yer alır. Bunun yanı sıra, kaymakamlar sosyal sorumluluklar da üstlenirler ve toplumda birlik ve beraberliği teşvik ederler.

Kaymakamlar, vergi toplama, mahkemelerin işleyişi, seçimler, sağlık hizmetleri, acil durum yönetimi, güvenlik ve emniyet, çevre koruma, kamu hizmetleri gibi birçok alanda yönetim işlerinin yürütülmesinde etkin rol oynarlar. Ayrıca, yerel yönetimlerle işbirliği yaparak, ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çaba gösterirler.

Kaymakamlar, valilerin yönlendirmesi doğrultusunda hareket ederler ve valilerin ilgili hizmetlerin yürütülmesi konusunda yaptığı yönlendirmeleri yerine getirirler. Kaymakamlar, ilçelerinde yaşayan vatandaşların günlük yaşamlarının sorunsuz ve huzurlu bir şekilde devam etmesini sağlamak için çalışırlar.


Kaymakamın Görevleri Nelerdir?

kaymakamin gorevleri nelerdir

Kaymakamların yetki ve görevleri birçok Kanun ve diğer mevzuatta yer almaktadır. Bununla beraber Kaymakamların yetki ve görevlerini temel olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 27 ile 40. maddeleri arasında, aşağıdaki şekilde bulmak mümkündür:

İLÇE İDARESİ VE TEŞKİLATI

İlçe genel idaresinin başı ve mercii kaymakamdır.

Kaymakam, ilçede Hükümetin temsilcisidir. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur. Bu teşkilat (Dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen adli ve askeri teşkilat hariç) kaymakamın emri altındadır.

İlçedeki genel idare teşkilatının başında bulunanlar ilçe idare şube başkanlarıdır. Bunların emri altında çalışanlar ilçenin ikinci derecede memurlarıdır.

I – İLÇE MEMURLARININ TAYİN USULÜ

Kaymakamlar, İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin intihabı ve Bakanın tasvibi üzerine müşterek karar ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle tayin olunur.

Kaymakamlığa sadece mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından olanlar vekalet edebilir.

II – KAYMAKAMLARIN HUKUKİ DURUMLARI, GÖREV VE YETKİLERİ

A) Kaymakam, kanun, tüzük yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını, uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir. Kaymakam, valinin talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir;

B) Valiler, ilçeye ait bütün işleri doğrudan doğruya kaymakama yazarlar. Kaymakamlar da ilçenin işleri hakkında bağlı bulundukları valilerle muhaberede bulunurlar. Ancak olağanüstü hallerde kaymakamlar İçişleri Bakanlığı ve diğer Bakanlıklarla muhabere edebilirler ve bu muhaberelerden valiye bilgi verirler;

C) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararları ve bunlara dayanılarak valiler tarafından verilecek talimat ve emirler ilçe idare, şube başkanlarına kaymakamlar yolu ile tebliğ olunur;

Ç) Kaymakamlar, dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen daire ve müesseseler dışında kalan bütün Devlet daire ve müessese ve işletmelerini ve özel işyerlerini, özel idare, belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler ve teftiş ederler. Bu teftiş ve denetlemeyi bizzat veya idare şube başkanları veya validen talep edeceği Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlük müfettişleri vasıtasıyla ortaokul veya bu dereceli öğretim müesseselerini de bizzat veya ilgili müfettişleri marifetiyle denetler;

D) Kaymakam, denetlemesi sırasında iş başında kalmalarında mahzur gördüğü ilçe idare şube başkanlarını valinin muvafakatiyle, diğer memur ve müstahdemleri re’sen sorumluluğu altında işten el çektirebilir.

E) Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur;

F) Kaymakam, ilçede teşkilatı ve görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan herhangi bir idare veya daire başkanlığından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir;

G) Kaymakam, ilçedeki idare, daire ve müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına dahil memur ve müstahdemlerden ilçenin genel ve mahalli hizmetlerine ilişkin işlerin görülmesini asli vazifelerine halel getirmemek şartıyla valiliğe teklif suretiyle isteyebilir. Valilikten alınacak emir üzerine bu memurlar verilen işleri yapmakla ödevlidirler;

H) Kaymakam, ilçe memurlarının çalışmalarını ve teşkilatın işlemesini gözetim ve denetimi altında bulundurur;

I ) Kaymakam, ilçenin idare şube başkanlarıyla ikinci derecedeki memurlarına, genel ve özel kolluk amir ve memurlarına Memurin Kanundaki usulüne göre savunmasını aldıktan sonra uyarma, kınama cezaları verir ve uygular. Daha ağır disiplin cezaları verilmesi için özel kanunu hükümlerine göre teklif ve talepte bulunabilir.

Kaymakamlarca re’sen verilen cezalar kesindir. Bu cezalar tebliğ tarihinden itibaren sicile geçer. Kaymakam2023, ilçe memurlarına takdirname de verebilir.

J) Kaymakam, ilçe idare şube başkanlarına acele hallerde (8 güne kadar) ve tayini kendisine ait memurlara, Memurlar Kanunundaki yıllık izin, süresine mahsup edilmek üzere bir aya kadar izin verebilir. Tayinleri kaymakama ait olmayan memur ve müstahdemlere izin verilmezden önce kaymakamın mütalaası alınır;

K) Kaymakamlar, halkın askerlik muameleleri hakkındaki müracaat ve şikayetlerini kabul ederler. Askerlik şubelerine ve dairelerine yazarlar. Cevabı kafi görmedikleri takdirde keyfiyeti valiye bildirirler;

L) Kaymakam, Cumhuriyet Bayramında ilçede yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder.

Kaymakamların Asayiş ve Güvenliğe İlişkin Yetki ve Görevleri

A) Kaymakam, ilçe sınırları içinde bulunan genel ve özel kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir;

B) Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder. Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararları hükümlerinin yürütülmesi için emirler verir. Bu teşkilat amir ve memurları kaymakam tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle ödevlidir;

C) Kaymakam, memleketin sınır ve kıyı emniyetiyle ilgili bütün işleri yürürlükte bulunan hükümlere göre sağlar ve yürütür;

Ç) İlçe sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa mütaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi kaymakamın ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için kaymakam gereken karar ve tedbirleri alır;

Bu hususta alınan ve ilan edilen karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır;

D) Kaymakam, valinin tasvibiyle ilçe genel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplarının geçici veya sürekli olarak yerlerini değiştirebilir;

E) Kaymakam, ilçe çevresinde çıkabilecek olayların emrindeki kolluk kuvvetleriyle önlenmesine olanak bulunmayacağı kanısına varır veya ilçe içindeki kolluk kuvvetleriyle önlenemeyecek olağanüstü ve ani olaylar karşısında kalırsa hemen valiye bilgi vererek yardım ister ve en yakın askeri (Kara, Deniz ve Hava) komutanlara da haber verir;

Yardıma gelen askeri kuvvet bu kanunun 11/D maddesi uyarınca kendisine verilecek görevi yerine getirir.

F) Devlete, Özel İdareye, belediye ve köylere ait olan ve bunlara bağlı bulunan yahut bunların gözetim ve denetimi altında iş gören daire ve müesseselerle diğer bütün gerçek ve tüzelkişiler tarafından işletilen mali, ticari, sınai ve iktisadi müesseseler, işletmeler, ambarlar, depolar ve sair uzman, fen adamı, teknisyen ve işçi gibi personel bulunduran ve barındıran yerler Devlet ve memleket emniyet ve asayişi ve iş hayatının düzenlenmesi bakımından kaymakamın gözetim ve denetimi altındadır.

Buralarda bulunan veya çalışanların kimlik ve nitelikleri hakkında kaymakamlar bu yerlerden bilgi isteyebilir, istenilen bilgiler hemen verilir.

Kaymakam, ceza ve tevkifevlerinin muhafazasını ve Cumhuriyet savcısı ile birlikte hükümlü ve tutukluların sağlık şartlarını gözetim ve denetimi altında bulundurur.

Kaymakamlar, ilçe idare şube başkanlarının genel, özel ve kolluk amirlerinin birinci derecede, diğer memurların ikinci derecede sicil amiridirler.

İlçe çevresindeki belediyelerin başkanlarıyla köy muhtarları, üst makamlara kendi idarelerinin iş ve ihtiyaçlarıyla ilgili yazışmalarını kaymakamlık vasıtasıyla yaparlar.

III – DEVİR VE TEFTİŞ

Kaymakam, her yıl ilçenin bütün bucaklarıyla köylerinin en az yarısını ve ilçe içindeki teşkilatı teftiş eder.

Halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerli yerinde gözden geçirir ve gereğini yapar.

Devir ve teftişe çıkacağı zaman valiyi haberdar eder. Devir ve teftiş sonucunu bir raporla valiye bildirir.

IV – KAYMAKAMIN İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARİYLE MÜNASEBETLERİ

İlçe idare şube başkanları, kendi şubelerine taalluk eden kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarıyla kendi dairelerine tevdi edilmiş olan görevlerin sürat ve intizam dahilinde görülmesinden doğrudan doğruya kaymakama karşı sorumludur.

İlçe idare şube başkanları, kaymakam tarafından verilen emirleri yerine getirmek ve tevdi edilen işler hakkında gereken tetkikleri yaparak mütalaalarını zamanın da bildirmek ve istenilen her türlü malümatı vermekle mükelleftirler.

İdare şube başkanları kaymakam tarafından re’sen verilen emrin kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarına uygun olmadığı içtihadında bulunurlarsa keyfiyeti kaymakama yazarlar. Kaymakam, işin mevzuata uygun bulunduğunda ısrar ederse yazılı olarak emir verir ve aynı zamanda keyfiyeti valiye de bildirir. Cevap gelinceye kadar kaymakamın emri sorumluluğu altında uygulanır.

Kaymakam, ilçede kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının uygulanmasından doğan şikayetleri dinler, gerekli tedbirleri alır ve emirleri verir.

Kaymakam, lüzum gördüğü zamanlarda ilçe idare şube başkanlarıyla diğer memurları ve belediye ve ticaret ve ziraat odaları başkanlarını çeşitli işler ve kanunların tatbikatı üzerinde görüşmek üzere heyet halinde toplar. Toplantılar için yapılan çağrıya gelmemek vazifeden kaçınma sayılır. Toplantıda alınan kararlar valiye bildirilir.


Kaymakamlık Sınavı Başvuru Şartları Nelerdir?

kaymakanlik sinavi basvuru sartlari neledir

 • 35 yaşın altında olmak
 • Üniversitelerin Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme ya da Siyasi Bilimler bölümlerinden mezun olmak
 • Erkek adaylar için askerliğin yapılmış olması
 • Kaymakamlık sınavına giren öğrencilerin başarılı sayılması için en az 70 puan almış olmaları gerekir.
 • Başarılı şekilde sınavı tamamlayan öğrenciler 4 farklı mülakata girerler.
 • Mülakatlardan da alınan başarılı sonuçlar Kaymakamlık Sınavı sonucu ile birleştirilerek öğrencilerin bir puanı oluşturulur.
 • Kaymakam olmak isteyen öğrencilerin son puanları sıralamaya koyulur ve buna göre sonuçlar açıklanır.

Kaymakam Olmak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

 • İşletme, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler gibi fakültelerden mezun olmak
 • ÖSYM’nin düzenlediği kaymakamlık sınavından en az 70 puan almak
 • Yapılan mülakatları geçmek
 • 3 yıl staj yapmak
 • Mevzuata hakim olmak
 • Yönetim ve organizasyon becerilerine sahip olmak

Kimler Kaymakam Olabilir?

Önemli görevlerden olan Nasıl Kaymakam Olunur? ve görevleri nelerdir? cevaplarını verdikten sonra Kaymakam olmak için kişinin sahip olması gereken özellikleri de öğrenelim. Kaymakam Olmak İçin aşağıdaki özellikleri taşıyor olmanız gerekmektedir.

 • Liderlik özelliği sergilemek
 • Etkili iletişim becerisine sahip olmak
 • Yönetim ve organizasyon becerilerine sahip olmak
 • Disiplinli olmak
 • Görev ve sorumluluk bilincine sahip olmak

Kimler Kaymakam Olamaz?

Şu kişiler kaymakam olamaz:

 • İşletme, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler gibi fakültelerden mezun olmayanlar
 • ÖSYM’nin düzenlediği kaymakamlık sınavından en az 70 puan almayanlar
 • Yapılan mülakatları geçmeyenler
 • 3 yıl staj yapmayanlar
 • Mevzuata hakim olmayanlar
 • Yönetim ve organizasyon becerilerine sahip olmayanlar

Kaymakam olmak İçin Mülakat Süreci

Mülakat sınavın ikinci aşamasını oluşturmaktadır. Mülakat; adayların yazılı sınav konularının yanı sıra, bilgilerinin ölçüldüğü, genel kültür, muhakeme, kavrayış, ifade yetenekleri, genel davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluk açısından değerlendirildiği ve fiziki durumunun tespit edildiği bir aşamadır.

Yukarıda belirtildiği gibi, 2009 yılında 1700 sayılı kanundaki değişiklik ile üç kişilik komisyon üyelerinin( Mahalli İdareler Genel Müdürü, İçişleri Bakanlığı Personel Daire Başkanı, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı) beş kategori biçiminde belirlenmiş yetenek, beceri ve kişilik özelliklerini 20’şer puan esasından değerlendirmeleri öngörülmektedir.

Kaymakam Adaylığı sınavının nihai başarı listesi, yazılı sınav puanı ile mülakat puanının aritmetik ortalaması esasında en yüksek puan alandan başlamak üzere hazırlanmaktadır. Bu sıralama esnasında nihai puanların eşitliği halinde yazılı puana öncelik tanınacağı, yine eşitlik olursa lisans diploması not ortalaması yüksek olana öncelik verileceği belirtilmektedir.

Ancak başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması koşulu bulunmaktadır (1700 sayılı kanun, madde 2/A). Böylece oluşan başarı listesindeki sıralama doğrultusunda sınav ilanında gösterilen kadro sayısı kadar adayın atamaları yapılmaktadır.


Kaymakamlık Stajı Nasıl Yapılır?

Kaymakam Adayları normal hallerde aşağıdaki sıra ve ortalama sürelerle Kaymakam Adaylığı staj devresine tabi tutulurlar.

 • İl Merkez stajı 1 ay
 • Bakanlık Merkez stajı-1-3 ay
 • Kaymakam Refikliği stajı 1 ay
 • Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş stajı 1.5 ay
 • Bakanlık Merkez stajı-2 4 ay
 • Yurt dışı stajı 12 ay
 • Milli Güvenlik stajı 1.5 ay
 • Kaymakam Vekilliği stajı 8 ay
 • Kaymakamlık Kursu 4 ay

1- İl Merkez Stajı; Kaymakam Adayları atandıkları illerde bizzat Valinin veya görevlendireceği Vali Yardımcısının direktif ve gözetimi altında hazırlanacak 1 aylık bir programa göre, valilik birimlerinden başlamak üzere bütün Bakanlıkların ilde mevcut kuruluşlarında ve il belediyesinde çalıştırılırlar.

2- Bakanlık Merkez Stajı (1-2); bu staj döneminde Kaymakam Adayları, Bakanlıkça belirlenen kurumda Yüksek Lisans eğitimine tabi tutulurlar. Aynı staj dönemi içerisinde yabancı dil eğitimi de verilir. Yüksek lisans programı ve programın uygulanacağı kurumun belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde kurumun çalışma takvimine uygun dönemleri kapsayacak şekilde uygulanır.

3- Kaymakam Refikliği Stajı; Asaletleri tasdik edilen Kaymakam Adayları; Bakanlıkça boş veya yıllık izin veya sağlık izini gibi sebeplerle açık bulunan İlçe Kaymakamlıklarına vekil olarak atanırlar.

4- Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş Stajı; Kaymakam Refikliği stajını tamamlayan Kaymakam Adayları; Mülkiye Müfettişlerinin yıllık normal teftişleri sırasında 1.5 ay süre ile Mülkiye Müfettişleri refakatinde görevlendirilirler.

5- Bilgileri artırılmak ve uygulamaları yerinde görmek üzere yurtdışı stajı; Asaletleri tasdik edilen Kaymakam Adayları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 inci ve 79 uncu maddeleri ve Bakanlar Kurulu Kararı ile verilen kontenjan çerçevesinde bir yıl süre ile bilgileri artırılmak ve uygulamaları yerinde görmek üzere yurtdışına gönderilirler.

6- Milli Güvenlik Stajı; Bu staj döneminde Kaymakam Adayları, Bakanlık ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile müştereken belirlenecek plan ve program dahilinde 1.5 ay süre ile Milli Güvenlik ile ilgili konularda Staja tabi tutulur. Staj takvimi, plan ve programı her yıl ocak ayında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile yapılacak protokol ile belirlenir.

7- Kaymakam Refikliği Stajı; İl Merkez Stajını tamamlamış, Kaymakam Adayları; Bakanlıkça bilgi ve tecrübelerinden yararlanılabilecek Kaymakamlar yanına normal olarak 1 ay süre ile Kaymakam Refiki olarak gönderilirler.

Yurtdışına gönderilen Kaymakam adayları bulundukları ülkede Bakanlık Makamınca belirtilecek süre ve esaslar dâhilinde yabancı dil bilgileri artırılmak amacıyla lisans kursuna devam ederler. Yabancı dil eğitiminin sonunda mesleki konularda incelemelerde bulunup uygulamaları yerinde görürler veya bu amaçla mesleki kurslara devam ederler.

Kaymakam adayları devam ettikleri kurslarda alacakları başarı belgeleri ile inceleme sonucu hazırlayacakları raporu okudukları yabancı dilden ve Türkçe ikişer nüsha daktilo edilmiş şekilde, yurda döndükleri tarihi takip eden bir ay içinde Bakanlığa vermek zorundadırlar.

Kaymakam adaylarının yurtdışında bulundukları sürede tutum ve davranışları ile başarı durumları her üç ayda bir Personel Genel Müdürlüğünce mahallinde gözden geçirilir. Her aday için değerlendirme raporu düzenlenir. Yabancı dil eğitimleri süresince yapılan aylık sınavlardan, üst üste iki sınavda başarısız veya dönem sonunda yapılacak olan genel sınavda başarısız oldukları tespit edilenlerle, Devletin itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilenler, yurda çağırılır ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılır.


 

Kaymakamlık Sınavı Hakkında Detaylı Bilgi

Kaymakamlık sınavı, Türkiye’de devlet memurluğuna giriş sınavlarından biridir. Bu sınav, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile birlikte yapılan bir sınavdır. Kaymakamlık sınavı, genellikle her yılın Nisan-Mayıs aylarında yapılır ve sınavda yer alacak adayların önceden başvuru yapması gerekmektedir. Sınav, iki aşamalıdır: yazılı ve sözlü.

Yazılı sınavda, adayların Türkçe, tarih, coğrafya, vatandaşlık, hukuk ve yönetim bilimleri konularında bilgi düzeyleri ölçülür. Sınavda çoktan seçmeli sorular sorulur ve adaylar 150 soruya cevap verirler.

Sözlü sınavda, adaylar kişisel yetenekleri, iletişim becerileri, liderlik potansiyelleri, genel kültür düzeyleri ve problem çözme yetenekleri gibi özellikleri ölçülür. Sözlü sınavda, bir sınav kurulu önünde yapılan mülakat şeklinde gerçekleşir.

Kaymakamlık sınavını kazanmak, devlet memuru olarak çalışmak ve kaymakam olmak için gerekli bir adımdır. Kaymakamlık sınavı, adayların mesleki kariyerlerinde ilerlemeleri için önemli bir sınavdır.

Kaymakamlık Sınavı Konu ve Soru Dağılımı

Kaymakamlık Sınavında Sorulan Derslerin yüzdelik Dilimleri ve Soru Adetleri
Dersin AdıYüzdelik Soru DilimiSOR SAYISI
Genel Yetenek ve Genel Kültür% 3434 Soru
Türkçe% 1414 Soru
İnkılap Tarihi% 44 Soru
Türkiyenin Sosyo Ekonomik Yapısı% 1010 Soru
Alan Bilgisi% 6666 Soru
Türkiyede Demokratikleşme ve İnsan Hakları% 66 Soru
Anayasa Hukuku% 1313 Soru
İdare Hukuku% 1818 Soru
Türkiyenin  İdari Yapısı% 1414 Soru
Türkiyede Mahalli İdareler% 99 Soru
İktisat (Ekonomi) ( Mikro- Makro)% 1212 Soru
Genel Toplam% 100100  Soru
Soru Sayısı ve Derslerdeki Yüzdelik Dilimlerde % Onluk Değişme Olabilmektedir.

 

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için hesaplanan standart puan 0,4 ağırlıklandırma katsayısı ile Alan Bilgisi Testi için hesaplanan standart puan 0,6 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanmakta ve bu şekilde adayların Ağırlıklı Puanı bulunmaktadır.

Ağırlıklı Puanlar, en büyüğü 100, en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ham Puanı ile Alan Bilgisi Testi Ham Puanı toplamının en küçüğü olacak şekilde puanlara dönüştürülmekte ve bu puan Genel Başarı puanı olmaktadır. 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konulmaktadır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun 4 katı aday mülakata katılmaya hak kazanmaktadır. Son adayla aynı puanı alan adaylar da mülakata katılabilmektedir.


2023 Kaymakam Maaşları Ne Kadar?

Her yıl ilçelerin bütün köylerinin en az yarısını ve ilçe içerisindeki teşkilatı teftiş eden kaymakamlar, aynı zamanda halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerinde de gözden geçirerek gereğinin yapılmasını sağlıyor. Enflasyon rakamları, derece ve unvana göre değişiklik gösteriyor. 1. sınıf olarak adlandırılan kaymakam maaşları 2023 yılında 34.468 TL oldu.


👉  Milletvekili Aday Adayı Nedir, Nasıl Olunur? Milletvekili Aday Adayı Olmak İçin Şartlar Nelerdir?

Bizi Takip Edin: Öğrenci Gazetesi

Yorum gönder